Gdański Trybunał Metropolitalny

Gdański Trybunał Metropolitalny rozpatruje najczęściej sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa, czyli przeprowadza specjalny proces sądowy mający na celu ustalenie, czy faktycznie zaskarżone małżeństwo zostało zawarte nieważnie i pozostaje nieważne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Sądy kościelne bowiem nie unieważniają ważnie zawartych małżeństw i nie wydają orzeczeń rozwodowych, czy też udzielają rozwodu kościelnego, lecz tylko – po przeprowadzeniu specjalnego postępowania procesowego, zgodnie z przepisami prawa kościelnego – dają autorytatywną odpowiedź na wysuniętą wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego.

Uwaga

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Listę adwokatów mających mandat do reprezentowania stron w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym można znaleźć w zakładce „Adwokaci”. Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów. 

Spotkanie informacyjne

Bezpłatna porada prawna

Gdański Trybunał Metropolitalny prowadzi bezpłatne porady prawne. Termin spotkania należy uzgodnić telefonicznie.

Lokalizacja trybunału

UL. BPA E. NOWICKIEGO 1, 80-330 GDAŃSK OLIWA

Polecamy strony

Dodatkowe informacje

Najczęściej zadawane pytania

Galeria