Wzory dokumentów

Poniżej można pobrać w formacie pdf instrukcje sporządzenia poszczególnych pism kierowanych do Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Na podstawie poniższych instrukcji prosimy sporządzić odpowiedni dokument w formacie Word, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć do sekretariatu trybunału. Można skorzystać z odpowiednich wzorów załączonych poniżej, zmieniając umieszczone tam fikcyjne dane osobowe oraz uzupełniając zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji. Skargę powodową należy złożyć osobiście w siedzibie GTM, w dniu wcześniej ustalonym telefonicznie z sekretariatem. 

Wzory pism dla interesantów

Wzory pism dla parafii - Zlecenie wysyła GTM

Proboszczowie mogą poniżej pobrać szablony protokołu zeznań oraz świadectwa moralności dla świadków i stron procesowych w formacie Word. W miejscach zacieniowanych prosimy wymazać fikcyjne dane osobowe i wpisać właściwe. Po spisaniu zeznań należy je wydrukować. Podpisane i opieczętowane oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Protokół zeznań spisany na komputerze (Word) prosimy również przesłać na adres mailowy GTM: trybunal@diecezjagdansk.pl. Świadectwo moralności można również wypełnić na komputerze, opieczętowane i podpisane wydruki przesłać pocztą tradycyjną do GTM.

Wzór protokołu zeznań

Świadectwo moralności