Przebieg i najważniejsze fazy procesu

Proces sądowy to szereg następujących po sobie aktów przepisanych prawem kanonicznym i polega na takiej sekwencji czynności proceduralnych, których rezultatem staje się rozstrzygnięcie ważności lub nieważności małżeństwa. W procesie tym można wyróżnić następujące etapy:

1. Etap wstępny

• Skierowanie do trybunału skargi powodowej (dostarczenie dokumentów: świadectwo ślubu, kopia sentencji rozwodu cywilnego, lista świadków wraz z adresami i telefonami kontaktowymi);
• Prośba sądu o odniesienie się strony pozwanej do skargi powodowej;
• Dekret ustalający przedmiot sporu (tytuł/y sprawy), rodzaju procesu i ustanowienia składu Trybunału Kolegialnego;

2. Etap dowodowy

• wezwanie i przesłuchanie stron (o terminie przesłuchania strony informowane są z miesięcznym wyprzedzeniem, aby w swoich obowiązkach zawodowych i planach uwzględnić datę przesłuchania, termin składania zeznań dla każdej ze stron jest inny, więc nie ma bezpośredniej konfrontacji między uczestnikami procesu). W razie nieobecności strony pozwanej, po ponownym wezwaniu sędzia wydaje dekret orzekający nieobecność strony pozwanej oraz dalsze prowadzanie sprawy bez jej udziału);
• wezwanie świadków na przesłuchanie (świadkowie są indywidualnie wzywani do Trybunału na ustalony termin, o którym również są informowani z miesięcznym wyprzedzeniem. Przesłuchania stron i świadków odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Zgłoszenie się do zeznań w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym jest obowiązkiem sumienia;
• dekret zarządzający powołanie biegłego psychologa w celu wydania opinii na temat stanu psychologicznego strony powodowej lub/i pozwanej (jeśli zachodzi potrzeba),
• Dekret publikacji akt (możliwość przejrzenia akt sprawy);
• Prośba do Obrońcy węzła małżeńskiego o przedłożenie Uwag przedwyrokowych;
• Dekret zamknięcia postępowania dowodowego;

3. Etap dyskusyjny

• Dyskusja sprawy (odpowiedź stron na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego, wota sędziów;
• Wyrok (decyzja) sędziów;
• Ogłoszenie wyroku:
 wyrok pozytywny – orzeczenie nieważności małżeństwa po jednym wyroku (możliwa apelacja od wyroku do sądu apelacyjnego);
 wyrok negatywny – możliwa apelacja (przesłanie akt sprawy do sądu apelacyjnego; wyrok/dekret sądu apelacyjnego)